වාර්ෂික කඨින පූජාව හා පර්ත්‍රාණ ධර්මදේශනය – 2020

කාරුණික පිංවතුනි,

අපගේ විහාරාධිපති අතිගරු ආචාර්‍ය රත්මලේ පුඤ්ඤරතන නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි Buddhistischer Maha Vihara සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන වාර්ෂික කඨින පූජාව හා පර්ත්‍රාණ ධර්මදේශනය 2020 ඔක්තෝබර් 3 වන ඉරිදා ෂ්නෙවර්ඩින්ගන්හි මහා විහාරයේ දී කොවිඩ් නීති රෙගුලාසි වලට යටත්ව පවත්වමු . ඒ සඳහා ඔබට සුහදව ආරාධනා කරමු . වැඩසටහනට ඇතුළත් වන්නේ:

පෙ.ව .10.00 රැස්වීම සහ භාවනා කිරීම
පෙ.ව 11.00 ට පූජාව
පෙ.ව. 11.30 ට සංඝයාට දිවා දානය
අමුත්තන් සඳහා දහවල් 12.00 ට දිවා ආහාරය
1.30 ප.ව. ළමුන් සඳහා ධර්ම පාසල
2.30 ප.ව. සිවුරු පූජා සහ ධර්ම දේශනය
ප.ව 3.30 ට ආශිර්වාද කිරීම (පිරිත් සඡ්ඡායණා කිරීම)
ප.ව. 4.00 තේ සහ කේක්

ඔබගේ සහභාගීත්වය අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. උත්සවය පරිත්යාග පදනමක් මත ක්රියාත්මක වේ. පරිත්‍යාග අපගේ ගිණුමට මාරු කරන ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු (පහත බලන්න).

ඔබේ මහා විහාරය

Buddhistischer Maha Vihara විහාර සංගමය