වස් ආරාධනා පිංකම – 2019

කාරැණික පිංවතුනි,

වාර්ෂිකව සිදු කෙරෙන වස්සාවාසික ආරාධනා පිංකම ජූලි මස 14 වන ඉරැ දිනට යෙදී ඇති බැවින් එදින දහවල් සම්බුද්ධ බුද්ධ පූජාව සහිත දානමය පිංකමෙන් අනතුරැව වස් ආරාධනාව සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බව කාරැණිකව දන්වා සිටිමු.

මෙම මාහැගි පිංකම සදහා පැමිණ සහභාගීවන ලෙස ශාසනාලයෙන් දන්වා සිටිමු.

වාර්ෂික කඨින පූජා මහා පිංකම හා මහා පිරිත් දේශනාව ඔක්තෝමිබර් 12 වන සෙනසුරාදා පැවැත්වේ.

තෙරැවන් සරණයි