ලිපිනයන්

බෞද්ධ මහා විහාර සංගමය - ශ්නේවෙයාර්ඩිගන්, ජර්මනිය

Buddhistischer Maha Vihara. e.V.
Bockheberer Weg 1
29640 Schneverdingen

විද්‍යුත් තැපෑල : info@buddhistischer-maha-vihara.de

බදාදා සිට ඉරිදා තෙක් සෑම දිනකම පෙරවරු 08:00 - 11:00 සහ පස්වරු 16:00 - 20:00 දක්වා

දුරකථන අංක:               0049 (0) 5193 5173734
ජංගම දුරකථන අංක:          0049 (0) 178 157 60 22
වෙබ් අඩවිය:                https://www.buddhistischer-maha-vihara.de/si