පොසොන් මහා පිංකම – 2019

කාරැණික පිංවතුනි

අනුබුදු මිහිදු මා හිමියන්ගේ ලංකාගමනය සිහිපත් කෙරෙමින් මෙම ජූනි මස 16 වන ඉරිදා පොසොන් මහා පිංකම පැවැත්වෙන බව කාරැණිකව දන්වා සිටිමු.

උදෑසන 9 සිට පස්වරැ 3 දක්වා දාන ශීල භාවනා ඇතුලත් මෙම මාහැගි පිංකමි සදහා පැමිණ සහභාගීවන ලෙස ශාසනාලයෙන් දන්වා සිටිමු

තෙරැවන් සරණයි
BUDDHISTISCHER MAHA VIHARA. E.V.
Bockheberer Weg 1
29640 Schneverdingen 

Telefon: 05193 5173734 
E-Mail: info@buddhistischer-maha-vihara.de
Web: www.buddhistischer-maha-vihara.de
Facebook: www.facebook.com/buddhistischermahavihara

Offnungszeiten für Tempel Besucher: Täglich von 08:00 bis 18:00