2020 නිකිණි පොහොය දින ධර්ම දේශණාව: සීලය කියන්නේ කුමක්ද ?